Svarcentrum logo | Svařování oceli, hliníku, nerezu a plastů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím tzv. "checkboxu" umístěného u kontaktního formuláře udělujete souhlas ze pracováním níže uvedených osobních údajů za účelem evidence a zpracování odpovědi na Vámi položené dotazy a poptávky.

Zpracovávané osobní údaje:

Souhlas

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Richard Hampel se sídlem Klenová 429, Trutnov 541 01, Česká republika (dále jako "Správce") zpracovával Vaše osobní údaje poskytnuté na základě souhlasu dle níže uvedených podmínek.

Rozsah zpracovávaných údajů

Správce bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat výše uvedené údaje a to za dále uvedeným účelem.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté na základě souhlasu za účelem evidence a zpracování odpovědi na položený dotaz nebo poptávku, zaslaný/zaslanou prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce svarcentrum.eu

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů je Váš souhlas. Vaše údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařížením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 dne 27.4.2016 - (dále jako "GDPR").

Doba, po níž budou osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne odeslání formuláře, pokud tento souhlas neodvoláte dříve.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a to prostřednictvím e-mailu na adresu svareni@centrum.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům nemají mimo správce přístup žádné další subjekty ani osoby.

Práva související s ochranou osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu - Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.

Back to top arrow PNG | Svarcentrum